การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์🚩
🎗 นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขจ 2 พร้อมด้วย นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ ก.ต.ป.น. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม (ก.ต.ป.น.) เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตามฯ ก.ต.ป.น.ให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และขับเคลื่อนภารกิจการบริหารการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ด้านงานวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
🎗โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2