การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยนางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติฯ
🎗โดย นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมครูผู้สอนในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนให้มากขึ้น และเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถสอดแทรกภาษาอังกฤษในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
🙏ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ที่สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 99,600 บาท