สพป.หนองคาย เขต 2 : ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่ายฯ เปงจานนคร อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

วันนี้ (3 ก.ค. 2562) เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ลงพื้นที่โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร และโรงเรียนสาขานาคำมูล โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง โรงเรียนในสังกัด เพื่อตรวจเยี่ยมและสำรวจสภาพแวดล้อม ความสะอาด และความปลอดภัยของอาคารเรียน ห้องเรียน และโรงอาหาร พร้อมดูสุขาภิบาลของนักเรียน ทั้งการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นเรียน และทุกห้องเรียน
ในการนี้ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ยังได้ให้คำแนะนำการส่งเสริมการจัด การเรียน การสอน ให้กับคณะครูผู้สอน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับปีการศึกษา 2562 ทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมความสะอาด ความสวยงาม และความปลอดภัย ให้มีความพร้อมในการนำมาใช้พัฒนาผู้เรียน