การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2566

🚩วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กล่าวต้อนรับ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2566 เพื่อมอบนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพ สมรรถนะเพิ่มขีดความสามารถและการสร้างขวัญกำลังใจและความก้าวหน้าในสายงาน
🎗พร้อมนี้ นายอุดมสิน คำมุงคุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นางสาวปัญจศีล ภูสงัด องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เข้าร่วมประชุมและแจ้งข้อราชการให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบ ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช

Loading