กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและแนวทางการจัดทำแผนนิเทศการศึกษา ณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและแนวทางการจัดทำแผนนิเทศการศึกษา
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและแนวทางการจัดทำแผนนิเทศการศึกษา เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูู้เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการระดับการเขตพื้นที่การศึกษาและแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานและการทำแผนการนิเทศ การศึกษา พร้อมนำความรู้ที่ได้รับมาปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

Loading