การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนการบันทึกผลการเรียน ในโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565

🚩วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุม ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยครูผู้รับผิดชอบงานวัดผลและประเมินผล เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนการบันทึกผลการเรียน ในโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านทางช่องทาง Google Meet

Loading