ประชุมจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมพระสุรยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมประชุมจัดสรรงบประมาณ ประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดโครงการสำคัญที่ต้องเร่งรัดให้ดำเนินการในแต่ละห้วงเวลา และจัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ “ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษขั้นพื้นฐาน” ระยะ 1 เดือน 2 เดือน 4 เดือน