การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริการการศึกษา

🚩วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.🚩
🎗 นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นางจุฬารัตน์ ศรีบุญเรือง นักทรัพยากรบุคคล และนางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียน คณะทำงาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริการการศึกษา นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยการประชุมเพื่อสรุปข้อมูล ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร และ ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ

Loading