ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ปี พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว (การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน และ ครุภัณฑ์รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถม ระดับประถม และระดับมัธยมศึกษา)

ดาวน์โหลดประกาศ สัญญา 4/2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เฟิร์ส

ดาวน์โหลดประกาศ สัญญา 2/2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม

ดาวน์โหลดประกาศ สัญญา 3/2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เพชร