งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 จากระบบ GFMIS

งบทดลอง มิ.ย.62