สพป.หนองคาย เขต 2 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566

🚩วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนางสาวนิยากร ศรีมังคละ และคณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีประเด็นการนิเทศ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่
1.ด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
2.ด้านการบริหารจัดการ
3.ด้านครูผู้สอน
4.ด้านผู้เรียน
5.ด้านบริหารจัดการเด็กพิการเรียนรวม จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย
1. โรงเรียนชุมชนบ้านโนนโนนสวรรค์
2. โรงเรียนนิคมดงบัง
3. โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
4. โรงเรียนทุ่งธาตุดอนกลางสามัคคี
🙏ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี