การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2566

🚩วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา ซึ่งเป็นคณะทำงานฯ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้กับบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2566
🎗โดย นายมติชน มูลสูตร ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมอบรม และคณะทำงาน จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมสามัคคีเนรมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1