สพป.หนองคาย เขต 2 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 256

🚩วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเด็นการนิเทศ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่
1.ด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
2.ด้านการบริหารจัดการ
3.ด้านครูผู้สอน
4.ด้านผู้เรียน
5.ด้านบริหารจัดการเด็กพิการเรียนรวม ณ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ อำเภอเฝ้าไร่
🙏ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี