การประชุมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 1/2566

🚩วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนางสาวนิภาพร พลสุวรรณ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และคณะกรรมการฯร่วมประชุมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 1/2566 สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) ต้องสอดคล้องกับสภาพการใช้งาน และบริบทของแต่ละพื้นที่่ เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ