การอบรมเยาวชนคุณธรรม ใต้โครงการพัฒนาภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย