สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมโครงการเทศน์ภาคพรรษา ส่งเสริมศีลธรรม และหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี 2562 ณ วัดมณีโคตร อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ สวดมนต์ ไหว้พระ ทำวัตรเย็น ฟังธรรมเทศนา และปฏิบัติสมาธิ พร้อมทำโรงทานน้ำปานะ ในโครงการเทศน์ภาคพรรษา ส่งเสริมศีลธรรม และหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยกำกับการงานพระธรรมทูต อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สายที่ 5 โดยจัดขึ้นในทุกๆ วันพระ 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 6 ตุลาคม 2562 และให้หน่วยงานราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไปในอำเภอโพนพิสัย ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความรัก ความอบอุ่น ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าใจหลักธรรมอันดีงาม ตามแนววิถีพุทธและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พัฒนาให้ข้ราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุขพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่พุทธศาสนิกชน ตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ