การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนสุจริตฯ การประเมิน ITAS online 2019 ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ คณะผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนสุจริตและเว็บไซต์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ntegrity and Transparency Assessment Online : ITAS online 2019 ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาาย เขต 2
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงค์คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินงานโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา”ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) เพื่อพัฒนาผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์ระบบซ้อมูลสารสนเทศ และเว็บไซต์โรงเรียนสุจริตของโรงรียน อย่างเป็นระบบของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนประชารัฐ และเครือข่ายโรงเรียนสุจริต โรงเรียนในสังกัดทั้ง 102 โรงเรียน จึงได้จัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นครูธุรการ 102 โรงเรียน และการอบรมครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้รับเกียรติจากนายไกรสร พิมพ์ประชา ผอ.โรงเรียนบ้านแบง นายสุรชัย โพธิ์คำ ศึกษานิเทศก์ จากสพป.บึงกาฬ วิทยากรที่เดินทางมาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ และคณะทีมวิทยากร ICT สพป.หนองคาย เขต 2