สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) “ก.ต.ป.น. ต้นแบบ” ระดับประเทศ ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ร่วมต้อนรับ นางสาวสิรีธร ไหวพริบ นางเกษรินทร์ วิริยะภาภรณ์ และนางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข คณะจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก “ก.ต.ป.น. ต้นแบบ” ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบแรก ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2