การประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมเเละจัดเรียงลำดับความสำคัญจำเป็น คำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุง ซ่อมแชมระบบไฟฟ้า ประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กรณีปกติ)

นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นายนพดล เสนาอาจผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสัมพันธ์ พันพิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายเเละแผน เเละคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม เเละจัดเรียงลำดับความสำคัญจำเป็น คำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีปกติ) โดยมีเรื่องพิจารณาดังนี้

1.พิจารณาความเหมาะสมจัดเรียงลำดับความสำคัญจำเป็น คำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมเเซมระบบไฟฟ้า ประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 24 โรงเรียน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,495,945 บาท (แปดล้านสี่เเสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)