สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมการประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานต่างๆ ทั้งอาคารสถานที่ การบริหารงานบุคคล และมอบนโยบายในการดำเนินงาน โดยได้เน้นย้ำในเรื่องขอระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นสำคัญ/เร่งด่วน งานการบริหารงบประมาณของสำนักงารเขตพื้นที่ฯ
ในการนี้ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ยังได้กล่าขอบคุณ บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ทุกคนที่ร่วมกันดำเนินงานในการรับการประเมิน ก.ต.น.ป. ต้นแบบ และประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562