การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณ

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562