การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562

20190823152629617 20190823152858137 20190823153015701 20190823153516608 20190823153743615 20190823151611775