สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการถ่ายทอดสดการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offlineฯ ระดับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการถ่ายทดสอบการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน ระดับสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “CITIZENinfo สำเนาไม่ใช้ รู้ใจประชาชน มิติใหม่ติดต่อราชการ” เพื่อบริการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชน โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทน เพื่ออำนวยความสะดวก และลดต้นทุนใน โรงเรียนในสังกกัด สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมทั้งสนอนโยบาย “การยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) ลดการใช้ทรัพยากร และไม่นำครู ออกจากห้องเรียน/คืนครูสู่ห้องเรียน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ทีมงาน ICT สพป.หนองคาย เขต 2