การให้คำปรึกษา Coaching Team นำคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.นิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการให้คำปรึกษา Coaching Team นำคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ทั้ง 13 ท่าน เดินทางศึษาดูงานที่ ร.ร.บ้านโนนสะอาด อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย และ ร.ร.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ตามหลักเกณฑ์ สำนักงาน กคศ. ได้กำหนดไว้ สพป.หนองคาย เขต 2 จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง Coaching Team เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดนั้นมีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อผู้เรียนให้มีการพัฒนาตามศักยภาพมากยิ่งขึ้น