การประชุมพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ผอ.สพท.และ ผอ.รร.

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และ นางสุนันท์ ภูอากิจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากร พี่เลี้ยงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ การใช้สื่อออนไลน์ และการประเมินผลการพัฒนาให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาให้เป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จ.นนทบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม