สพป.หนองคาย เขต 2 จัดกิจกรรมรณรงค์ ”เราทำดีด้วยหัวใจ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก” โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและลดการใช้พลาสติก

วันที่ 4 กันยายน 2562 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะผู้อำนวยการกลุ่มฯ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 จัดกิจกรรมรณรงค์ ”เราทำดีด้วยหัวใจ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก” โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและลดการใช้พลาสติก โดยจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัด ได้คัดแยกขยะมูลฝอยและลดการใช้พลาสติก และเพื่อการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานสังกัด สพฐ. โดยมีการดำเนินงานด้านการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคาร และพื้นที่ของหน่วยงาน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ โรงเรียนในสังกัด ภาคเอกชน และประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ขยะพลาสติกและโฟมในภาพรวมของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการ 3R คือ ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) ในการจัดการขยะที่เกิดขึ้น