สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนวิถีพุทธ”

บ่ายวันนี้ (4 ก.ย. 62) เวลา 13.30 น. ณ หอประะชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนวิถีพุทธ” โดยมีนายเวชยันต์ ภูละคร ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ และมีครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนวิถีพุทธ” จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้และเข้าใจโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และการเตรียมความพร้อมในการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการ ระยะที่ 2 โรงเรียนวิถีพุทรฃธ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งเป็นตัวประเมินตัวชี้วัด ไนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และประเมินตัวชี้วัตามแผนปฏิบัติราชการของ ก.พ.. (ARS)