การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 (รายการค่าเช่าบ้าน)

20190923111501993