การประชุม กศจ.หนองคาย ครั้งที่ 12/2562

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2562 – 2564 เพื่อหาแนวทางและนำนโยบายในการบริหารจักการโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ทั้งด้านการจัดการบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการประชุมในครั้งนี้มี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นปนะธานในการประชุมฯ และคณะกรรมการจัดทำแผน ร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย