การประชุมพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลัง พนักงานและลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2563