การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการ กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 102 โรงเรียน ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อประชุมชี้แจง/มอบนโยบาย ในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ พร้อม      ทั้งการประชาสัมพธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้ดำเนินแล้วนั้น
โดยการประชุมในครั้งนี้ พระครูภาวนาธรรมโฆสิต รก.เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย เดินทางร่วมบรรยายพิเศษและซักซ้อมความเข้าใจในการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี 2562 แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด และรศ.ดร.พิชญ ฉายายนต์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี และคณะ ชี้แจง    ประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อีกด้วย