การประชุมสัมมนาเรื่อง”ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓” ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

การประชุมสัมมนาเรื่อง”ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓” ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.ละออตา พงษฤทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ พร้อมด้วย นางจุฬาภรณ์ จันชารี ศึกษานิเทศก์ นางสุนันท์ ภูอากิจ เจ้าพนักงานธุรการ และนายธีระพงษ์ สังหลอด เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง”ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓” ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ คือ เขตตรวจราชการ ที่ ๑๐ เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และเขตตรวจราชการที่ ๑๒ เพื่อประชุมเตรียมความพร้อม/วางแผนในการนำเสนอข้อมูลเรื่องคุณภาพผู้เรียน ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี