สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ คณะคณะผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบาย เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำนโยบาย ขับเคลื่อนการปฏิบัติ มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา จากการเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงเรียนตราดตระการคุณ จ.ตราด ที่ผ่านมาแล้วนั้น โดยนโยบายเร่งสำคัญ ดังนี้ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน โครงการอาหารกลางวันนักเรียน การลงโทษนักเรียน การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด ในสถานศึกษา และเน้นย้ำในการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET