สพป.หนองคาย เขต 2 จัดโครงการอบรมบุคลากรที่มีความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 รับมอบเงินโครงการอบรมบุคลากรที่มีความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนายทรัพย์พญาทอง นามขันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ตัวแทน นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเป็นเลิศทางด้าน วิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพ ด้านดนตรี กีฬา ตลอดจนส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2