การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)

20191211181544589
20191211182238337
20191211182715483
20191211183020435
20191211183252337
20191211183821080