สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และนายนพดล เเสนาอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อให้นักเรียนไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอบายมุข โดยมีประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 11 เครือข่าย และตัวแทนชมรมกีฬาและผู้ตัดสิน สพป.หนองคายเขต 2 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 31 คน ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2