สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการจัดงานวันครู ปี 2563

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น.ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และนางอิชยา สิงห์คำ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมการประชุมกำหนดแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 โดยมีหัวข้อแก่นสาระ (Theme)งานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 ว่า “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ภายใต้คำขวัญครู “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา ” ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้ชี้แจงแนวทางในการจัดงานวันครู เพื่อเน้นความสามัคคี และการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ทั้ง 11 เครือข่าย                         ประธานสหวิทยาเขตของโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 21 ผอ.กศน.อำเภอโพนพิสัย เฝ้าไร่ รัตนวาปี       ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคายและนายกสมาคมและบุคลากรทางการศึกษาและเลขานุการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2