สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางจุฬาภรณ์ จันชารี ศึกษานิเทศก์และนาง สุนันท์ ภูอากิจ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในสถานศึกษาในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ที่โรงเรียนห้วยน้ำเย็น โรงเรียนทุ่งหลวง และโรงเรียนหนองแหวน และมอบขนมวันเด็กแก่เด็กๆที่เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน และเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”