สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมประชุมการดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2                                มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะกรรมการ พสน. ร่วมการประชุมเรื่องการออกตรวจุปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในนักเรียน/นักศึกษา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2