การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) ร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 / 2563 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อสรุปผล/วิเคราะห์ปัญญา ในด้านต่างๆ ในการสอบ O-Net ชั้น ป.6 และ ม.3 และการสอบ RT นักเรัยนชั้น ป.1 ของนักเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 โดยทางคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. นำข้อมูลต่างๆ ที่ได้ไปนำเสนอกับคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. เพื่อแก้ปัญญาในครั้งต่อไป