สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 โดยมีนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ด้วย
ในการนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร ครูและบุคคลการทางการศึกษา ในสังกัดที่ร่วมกันดำเนินการจัดการสอบ O-Net ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 การสอบการอ่าน  RT ของนักเรียนชั้น ป.1 พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล และทุนการศึกษาต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย โดยการประชุมในวันนี้ คณะองค์ประชุมยังได้ร่วมกันประชุมวางแผน/เตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย และพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และการประชุมในครั้งนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายังได้รับเกียรติจาก สกสค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย ธนาคารออมสินสาขาโพนพิสัย และธนาคารกรุงไทย มาร่วมการประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการการแก้ปัญหารการหักจ่ายเงินต่างๆ ในชัดเจนมากยิ่งขึ้น