สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมบุคคลการทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในด้านการบริหารงานบุคคล ด้านวิชาการ และด้านการบริหารการเงินและสินทรัพย์ ในการนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้กล่าวขอบคุณบุคคลการทางการศึกษาฯ ในการร่วมกันแข่งขันกีฬาภาค 10 สัมพันธ์ ที่จังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนี้ยังได้ร่วมกันวางแผน และเตรียมการเพื่อการจัดการขยะ การลดใช้กระดาษ โดยการหันมาร่วมกันใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกศ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น