การประชุมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา

Loading

Read more

การประชุมหารือแนวทางร่วมกันในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา

Loading

Read more

การประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่เสนอโครงการของบประมาณโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567

Loading

Read more

การประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่เสนอโครงการของบประมาณโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา

Loading

Read more

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา

Loading

Read more

การนิเทศติดตามการดำเนินงานจัดกิจกรรมตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2566

Loading

Read more