การพิจารณาในการเก็บเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ( Intensive English Program :IEP) ในปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น

Read more

การประชุมทางไกลผ่านระบบ conference เรื่องแนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)ปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น

Read more

การประชุมคณะกรรมการจัดทำผลงานเพื่อเสนอ ขอรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น

Read more

โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวัดและประเมินผล ด้วยโปรแกรม Schoolmis

“โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุ

Read more

การประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13

Read more