?การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2564?

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09

Loading

Read more

?โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ?

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา

Loading

Read more

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

?วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ?เว

Loading

Read more

?โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหลวง หนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ ?

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09

Loading

Read more

?การพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณปี พ.ศ.2566?

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.3

Loading

Read more

?การประชุมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปี.พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ?

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 0

Loading

Read more