การประชุมรับฟังความคิดเห็น แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น

Read more