ข่าวสาร คำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๑ เผยแพร่โดยสำนักงานศาลปกครอง วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

 

Read more