การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1ปี

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 0

Read more

กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์

กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ วัน

Read more

โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา กิจกรรมอบรมบุคลากร ด้านการนำหลักปรัชญา ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา สถานศึกษาที่ยั่งยืน โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปี งบประมาณ 2565

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 09

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System :SMSS)

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 9.

Read more

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 0

Read more

การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การบริหารจัดการและการจักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม School as Learning Community ระดับภูมิภาค

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 นายวรรณ

Read more

การประเมินการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 11

Read more

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน (PA) เครือข่ายฯเฝ้าไร่

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา

Read more

การประชุมร่วมกับคณะทำงานการประเมินโครงการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและคิดคำนวณ

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.0

Read more