โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมตามหลักศีล 5 ของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดหนองคาย

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 08.

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วัน ศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 1

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา

Loading

Read more

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของลูกจ้าง ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2566

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.0

Loading

Read more

โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Center ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.0

Loading

Read more

การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 7 /2566

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.3

Loading

Read more

การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ครั้งที่ 7/2566)

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เว

Loading

Read more

การประชุมคณะทำงานฯ การนำเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัดในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more