🎀การประชุมปฏิบัติการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สพป.หนองคาย เขต 2 🎀

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา

Read more

🚩การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนนิทศภายในโรงเรียนแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2565 🚩

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา

Read more

🚩การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 🚩

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา

Read more

🚩โครงการการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)🚩

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา

Read more

🚩โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ว PA เครือข่ายฯนาหนัง🚩

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา

Read more

🎗สพป. หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2565🎗

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 07.3

Read more