กิจกรรม สพป.หนองคาย เขต 2

โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวัดและประเมินผล ด้วยโปรแกรม Schoolmis

“โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุ

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมสะท้อนผลการเรียนรู้ วงรอบที่ 1โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.

Read more

การประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13

Read more