กิจกรรม สพป.หนองคาย เขต 2

สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.0

Loading

Read more

การประชุมทางไกลผ่านระบบสื่อสารสองทาง ในการสร้างความเข้าใจเเละ ให้ความรู้กับศึกษานิเทศก์เเละบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบเเละเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเเละส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เว

Loading

Read more

การให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching) การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เ

Loading

Read more

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมเเละจัดเรียงลำดับความสำคัญจำเป็น คำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุง ซ่อมแชมระบบไฟฟ้า ประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กรณีปกติ)

นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เ

Loading

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอกและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.3

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.0

Loading

Read more

การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ในการประกวดผลงานภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 10

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.0

Loading

Read more

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.0

Loading

Read more