กิจกรรม สพป.หนองคาย เขต 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning และการวัดผลและประเมินในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนกา

Loading

Read more

โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการนำผลวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.0

Loading

Read more

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 นายประ

Loading

Read more

การประชุมพิจารณาการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2567

การประชุมพิจารณาการคัดเลือกครูเข้าร

Loading

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning และการวัดผลและประเมินในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยานน 2566 เวลา

Loading

Read more